Special Collection on Cancer and mTOR


PDF EPUB

iBooks, GooglePlay Books and Kindle Fire eReaders are the best way to view Epub formats

Table of Contents
Arindam P. Ghosh, Sunil Sudarshan,
https://doi.org/10.18632/aging.100937 pp 421—422
PDF How to Cite
Xiaoxiao Wang, Huiqiang Huang, Ken H. Young,
https://doi.org/10.18632/aging.100855 pp 1032—1049
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Roman V. Kondratov, Anna A. Kondratova,
https://doi.org/10.18632/aging.100645 pp 158—159
PDF How to Cite
Vladimir N. Anisimov,
https://doi.org/10.18632/aging.100561 pp 337—338
PDF How to Cite
Yueyong Liu, Yurong Huang, Zeran Wang, Yong Huang, Xiaohua Li, Alexander Louie, Guangwei Wei, Jian-Hua Mao,
https://doi.org/10.18632/aging.100535 pp 111—119
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Carolina B. Livi, Rulon L. Hardman, Barbara A. Christy, Sherry G. Dodds, Diane Jones, Charnae Williams, Randy Strong, Alex Bokov, Martin A. Javors, Yuji Ikeno, Gene Hubbard, Paul Hasty, Zelton Dave Sharp,
https://doi.org/10.18632/aging.100533 pp 100—110
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
H. Dorota Halicka, Hong Zhao, Jiangwei Li, Yong-Syu Lee, Tze-Chen Hsieh, Joseph M. Wu, Zbigniew Darzynkiewicz,
https://doi.org/10.18632/aging.100521 pp 952—965
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Javier A. Menendez, Jorge Joven,
https://doi.org/10.18632/aging.100523 pp 894—898
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Maria Comas, Ilia Toshkov, Karen K. Kuropatwinski, Olga B. Chernova, Alexander Polinsky, Mikhail V. Blagosklonny, Andrei V. Gudkov, Marina P. Antoch,
https://doi.org/10.18632/aging.100496 pp 715—722
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Elena A. Komarova, Marina P. Antoch, Liliya R. Novototskaya, Olga B. Chernova, Geraldine Paszkiewicz, Olga V. Leontieva, Mikhail V. Blagosklonny, Andrei V. Gudkov,
https://doi.org/10.18632/aging.100498 pp 709—714
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lawrence A. Donehower,
https://doi.org/10.18632/aging.100494 pp 660—661
PDF How to Cite
Mikhail V. Blagosklonny,
https://doi.org/10.18632/aging.100475 pp 450—455
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mikhail V. Blagosklonny,
https://doi.org/10.18632/aging.100422 pp 1130—1141
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
H. Dorota Halicka, Hong Zhao, Jiangwei Li, Frank Traganos, Sufang Zhang, Marietta Lee, Zbigniew Darzynkiewicz,
https://doi.org/10.18632/aging.100397 pp 1028—1038
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Linda S. Steelman, William H. Chappell, Stephen L. Abrams, C. Ruth Kempf, Jacquelyn Long, Piotr Laidler, Sanja Mijatovic, Danijela Maksimovic-Ivanic, Franca Stivala, Maria C. Mazzarino, Marco Donia, Paolo Fagone, Graziella Malaponte, Ferdinando Nicoletti, Massimo Libra, Michele Milella, Agostino Tafuri, Antonio Bonati, Jörg Bäsecke, Lucio Cocco, Camilla Evangelisti, Alberto M. Martelli, Giuseppe Montalto, Melchiorre Cervello, James A. McCubrey,
https://doi.org/10.18632/aging.100296 pp 192—222
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Philippe Major,
https://doi.org/10.18632/aging.100298 pp 189—191
View Abstract PDF How to Cite
Yiping Huang, Edward A. Ratovitski,
https://doi.org/10.18632/aging.100249 pp 959—968
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Preety Bajwa, Subhransu S. Sahoo, Pradeep S. Tanwar,
https://doi.org/10.18632/aging.101190 pp 301—302
PDF How to Cite
Olga V. Leontieva, Mikhail V. Blagosklonny,
https://doi.org/10.18632/aging.101155 pp 3535—3551
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Elizabeth R. Murray, Angus J.M. Cameron,
https://doi.org/10.18632/aging.101346 pp 2461—2462
PDF How to Cite
Cristina González-Estévez, Ignacio Flores,
https://doi.org/10.18632/aging.102912 pp 4048—4049
PDF How to Cite
Yuan Zhang, Aurore Devocelle, Lucas Souza, Adlen Foudi, Sabrina Tenreira Bento, Christophe Desterke, Rachel Sherrard, Annabelle Ballesta, Rene Adam, Julien Giron-Michel, Yunhua Chang,
https://doi.org/10.18632/aging.103124 pp 8067—8083
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ming Xu, Lijun Xu, Yin Wang, Guangcheng Dai, Boxin Xue, Yuan-yuan Liu, Jianbing Zhu, Jin Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.103723 pp 19147—19158
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ming Xu, Xianglan Zhang, Songnan Zhang, Junjie Piao, Yang Yang, Xinyue Wang, Zhenhua Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.202231 pp 1032—1050
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liu Yang, Qijun Wang, Qian Zhao, Fan Yang, Tingjiao Liu, Xiaohua Huang, Qiu Yan, Xuesong Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.203795 pp 316—329
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiwu Ouyang, Lemeng Feng, Lei Yao, Jingyu Zhang, Yao Xiao, Guodong Liu, Gewen Zhang, Zhiming Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203934 pp 2268—2286
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Danping Sun, Mingxiang Zhang, Meng Wei, Zhaoyang Wang, Wen Qiao, Peng Liu, Xin Zhong, Yize Liang, Yuanyuan Chen, Yadi Huang, Wenbin Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.204051 pp 3887—3909
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mikhail V. Blagosklonny,
https://doi.org/10.18632/aging.204082 pp 4176—4187
View Abstract PDF Full-Text How to Cite