Volume 10, Issue 3

March 2018
pp 290—515

About the Cover

The cover for issue 3 of Aging features Figure 1 "Preferential Ty1 retromobility in mother cells and nonquiescent stationary phase cells is associated with increased concentrations of total Gag or processed Gag and is inhibited by exposure to a high concentration of calcium" from Peifer and Maxwell.

Request Issue Reprint
Table of Contents

Editorials

Stefan Kaluz, Chalet Tan, Erwin G. Van Meir,
https://doi.org/10.18632/aging.101395 pp 290—292
PDF How to Cite Request Reprint
Michael Garratt, Michael B. Stout,
https://doi.org/10.18632/aging.101396 pp 293—294
PDF How to Cite Request Reprint
Stéphane Fourcade, Tiago F. Outeiro, Aurora Pujol,
https://doi.org/10.18632/aging.101397 pp 295—296
PDF How to Cite Request Reprint
Zhonghe Ke, Andrei Seluanov, Vera Gorbunova,
https://doi.org/10.18632/aging.101398 pp 297—298
PDF How to Cite Request Reprint
Eleni Petsalaki, George Zachos,
https://doi.org/10.18632/aging.101399 pp 299—300
PDF How to Cite Request Reprint
Timothy E. Hoffman, Lyle E. Wallis, William H. Hanneman,
https://doi.org/10.18632/aging.101409 pp 301—302
PDF How to Cite Request Reprint
A.M.P.B. Seneviratne, Geri Kreitzer,
https://doi.org/10.18632/aging.101410 pp 303—304
PDF How to Cite Request Reprint

Review

Yu-Lan Chu, Ya-Ru Xu, Wan-Xi Yang, Yi Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.101391 pp 305—321
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint

Research Papers

Joung-Sun Park, Ho-Jun Jeon, Jung-Hoon Pyo, Young-Shin Kim, Mi-Ae Yoo,
https://doi.org/10.18632/aging.101390 pp 322—338
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yan Zhang, Kai-Uwe Saum, Ben Schöttker, Bernd Holleczek, Hermann Brenner,
https://doi.org/10.18632/aging.101392 pp 339—357
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xin Wang, Justin Darcy, Chuan Cai, Junfei Jin, Andrzej Bartke, Deliang Cao,
https://doi.org/10.18632/aging.101393 pp 358—370
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Lu Han, Lu Dai, Yuan-Fei Zhao, Hai-Yang Li, Ou Liu, Feng Lan, Wen-Jian Jiang, Hong-Jia Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.101394 pp 371—385
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Roxanne Weiss, Elizabeth Fernandez, Yuhong Liu, Randy Strong, Adam B. Salmon,
https://doi.org/10.18632/aging.101401 pp 386—401
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Andrew C. Peifer, Patrick H. Maxwell,
https://doi.org/10.18632/aging.101402 pp 402—424
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Valentina Rovella, Giulia Marrone, Mariarita Dessì, Michele Ferrannini, Nicola Toschi, Antonio Pellegrino, Maurizio Casasco, Nicola Di Daniele, Annalisa Noce,
https://doi.org/10.18632/aging.101403 pp 425—433
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Blanka Mrazkova, Rastislav Dzijak, Terezie Imrichova, Lenka Kyjacova, Peter Barath, Petr Dzubak, Dusan Holub, Marian Hajduch, Zuzana Nahacka, Ladislav Andera, Petr Holicek, Pavla Vasicova, Olena Sapega, Jiri Bartek, Zdenek Hodny,
https://doi.org/10.18632/aging.101404 pp 434—462
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yu-Feng Wang, Xiao-Feng Sun, Ze-Li Han, Lan Li, Wei Ge, Yong Zhao, Massimo De Felici, Wei Shen, Shun-Feng Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.101405 pp 463—480
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhen-Jian Zhuo, Ruizhong Zhang, Jiao Zhang, Jinhong Zhu, Tianyou Yang, Yan Zou, Jing He, Huimin Xia,
https://doi.org/10.18632/aging.101406 pp 481—491
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Alexander M. Kulminski, Jian Huang, Yury Loika, Konstantin G. Arbeev, Olivia Bagley, Arseniy Yashkin, Matt Duan, Irina Culminskaya,
https://doi.org/10.18632/aging.101407 pp 492—514
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint

Correction

Fan Yang, Liang Sun, Xiaoquan Zhu, Jing Han, Yi Zeng, Chao Nie, Huiping Yuan, Xiaoling Li, Xiaohong Shi, Yige Yang, Caiyou Hu, Zeping Lv, Zezhi Huang, Chenguang Zheng, Siying Liang, Jin Huang, Gang Wan, Keyan Qi, Bin Qin, Suyan Cao, Xin Zhao, Yongqiang Zhang, Ze Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.101400 pp 515
PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Prev Volume 10, Issue 3 Next