Volume 14, Issue 17

14 September, 2022
pp 6842—7189

About the Cover

The cover features Figure 3 "Volcano plot of plasma miRNAs associated with trajectory of MMSE scores" from Comfort et al.


Table of Contents

Editorial

Joseph Therriault, Serge Gauthier, Pedro Rosa-Neto,
https://doi.org/10.18632/aging.204293 pp 6842—6843
PDF How to Cite

Research Papers

Frances Rodriguez Lara, Ashlea Lynn Scruton, Adlin Pinheiro, Serkalem Demissie, Pedram Parva, Andreas Charidimou, Michael Francis, Jayandra J. Himali, Charles DeCarli, Alexa Beiser, Sudha Seshadri, Jose R. Romero,
https://doi.org/10.18632/aging.204181 pp 6844—6858
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Nicole Comfort, Haotian Wu, Peter De Hoff, Aishwarya Vuppala, Pantel S. Vokonas, Avron Spiro, Marc Weisskopf, Brent A. Coull, Louise C. Laurent, Andrea A. Baccarelli, Joel Schwartz,
https://doi.org/10.18632/aging.204268 pp 6859—6886
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Nouf Aldawood, Maroua Jalouli, Abdulkarem Alrezaki, Saber Nahdi, Abdullah Alamri, Mohamed Alanazi, Salim Manoharadas, Saleh Alwasel, Abdel Halim Harrath,
https://doi.org/10.18632/aging.204269 pp 6887—6904
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liping Zhai, Hongyan Pei, Yi Yang, Yu Zhu, Shuiliang Ruan,
https://doi.org/10.18632/aging.204173 pp 6905—6916
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chen Xu, Yang Li, Wei Su, Zhenfan Wang, Zheng Ma, Lei Zhou, Yongqiang Zhou, Jianchun Chen, Minjun Jiang, Ming Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.204252 pp 6917—6935
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiao He, Ji Wang, Honghao Yu, Wenchang Lv, Yichen Wang, Qi Zhang, Zeming Liu, Yiping Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.204255 pp 6936—6956
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ziran Xu, Tian Zhou, Yin Wang, Leijie Zhu, Jihao Tu, Zhixiang Xu, Lisha Li, Yulin Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204258 pp 6957—6974
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chien-Chang Lee, Sheng-Nan Chang, Babak Tehrani, Sot Shih-Hung Liu, Chia-Ying Chan, Wan-Ting Hsu, Tzu-Yun Huang, Pang-Shuo Huang, Juey-Jen Hwang, Jien-Jiun Chen, Chia-Ti Tsai,
https://doi.org/10.18632/aging.204259 pp 6975—6992
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lilei Zhao, Lianwen Zheng, Zheng Li, Meiyu Jin, Qi Wang, Jiaqi Cheng, Jinxia Li, Haihua Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.204260 pp 6993—7002
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yingchun Zhou, Junbin Zhang, Jinglin Gong, Xi Tang, Chengyao Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.204265 pp 7003—7013
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chien-Tai Hong, Jia-Hung Chen, Tsai-Wei Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.204266 pp 7014—7025
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chunyi Lyu, Qian Wang, Xuewei Yin, Zonghong Li, Teng Wang, Yan Wang, Siyuan Cui, Kui Liu, Zhenzhen Wang, Chang Gao, Ruirong Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.204267 pp 7026—7037
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuan Cai, Rong Zeng, Jinwu Peng, Wei Liu, Qingchun He, Zhijie Xu, Ning Bai,
https://doi.org/10.18632/aging.204270 pp 7038—7051
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guang Wang, Tong-Xin Yang, Jiong-Ming Li, Zi-Ye Huang, Wen-Bo Yang, Pei Li, Da-Lin He,
https://doi.org/10.18632/aging.204271 pp 7052—7064
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaolin Ni, Juan Jiao, Ze Yang, Zhaoping Wang, Nan Nan, Danni Gao, Liang Sun, Xiaoquan Zhu, Qi Zhou, Nan Zhang, Zhu Wu, Shenqi Zhang, Huiping Yuan,
https://doi.org/10.18632/aging.204278 pp 7065—7092
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junfeng Chen, Kejie Wang, Shazhou Ye, Xiangyu Meng, Xiaolong Jia, Youju Huang, Qi Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.204279 pp 7093—7108
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zonghong Li, Ruiming Zhang, Xuewei Yin, Nana Li, Siyuan Cui, Teng Wang, Xing Tan, Mingyue Shen, Yun Guo, Jinxin Wang, Dadong Guo, Ruirong Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.204281 pp 7109—7125
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zheng Liu, Xinran Wei, Yue Gao, Xiaodie Gao, Xia Li, Yujuan Zhong, Xiujuan Wang, Chong Liu, Tianle Shi, Jiabin Lv, Tao Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.204285 pp 7126—7136
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiao Fu, Wenyue Zhang, Shiying Li, Ning Ling, Yixuan Yang, Zhang Dazhi,
https://doi.org/10.18632/aging.204286 pp 7137—7155
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuling Chen, Xiaohong Li, Lei Shi, Pengfei Ma, Wei Wang, Nan Wu, Youlin Gan, Xu Han, Shanshan Huang, Xiaohui Kang, Shuxin Liu, Yuhong Zhen,
https://doi.org/10.18632/aging.204287 pp 7156—7169
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jin Liu, Zhao Tan, Shijie Yang, Xinda Song, Wenping Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204288 pp 7170—7185
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Ying Ma, Bin Zheng, Xin-Hua Zhang, Zi-Yuan Nie, Jing Yu, Hong Zhang, Dan-Dan Wang, Bei Shi, Yang Bai, Zhan Yang, Jin-Kun Wen,
https://doi.org/10.18632/aging.204274 pp 7186—7188
PDF Full-Text How to Cite

Retraction

Guojun Gao, Ming Yang, Fan Wang, Ge Dang, Xiaoling Zhang, Jing Zhao, Xiangyang Wang, Baozhe Jin,
https://doi.org/10.18632/aging.204295 pp 7189
PDF Full-Text How to Cite
Volume 14, Issue 17