Special Collection on Biomarkers


PDF EPUB

iBooks, GooglePlay Books and Kindle Fire eReaders are the best way to view Epub formats

Table of Contents
Daniele Lettieri-Barbato, Esmeralda Giovannetti, Katia Aquilano,
https://doi.org/10.18632/aging.101122 pp 3341—3355
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Alan A. Cohen, Vincent Morissette-Thomas, Luigi Ferrucci, Linda P. Fried,
https://doi.org/10.18632/aging.101034 pp 2253—2255
PDF How to Cite
Evgeny Putin, Polina Mamoshina, Alexander Aliper, Mikhail Korzinkin, Alexey Moskalev, Alexey Kolosov, Alexander Ostrovskiy, Charles Cantor, Jan Vijg, Alex Zhavoronkov,
https://doi.org/10.18632/aging.100968 pp 1021—1030
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Claire Falandry, Béatrice Horard, Amandine Bruyas, Eric Legouffe, Jacques Cretin, Jérôme Meunier, Jérôme Alexandre, Valérie Delecroix, Michel Fabbro, Marie-Noëlle Certain, Raymonde Maraval-Gaget, Eric Pujade-Lauraine, Eric Gilson, Gilles Freyer,
https://doi.org/10.18632/aging.100840 pp 1066—1074
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Maria Peiris-Pagès, Duncan L. Smith, Balázs Győrffy, Federica Sotgia, Michael P. Lisanti,
https://doi.org/10.18632/aging.100808 pp 816—838
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sabrina Strano, Paola Muti, Giovanni Blandino,
https://doi.org/10.18632/aging.100798 pp 533—534
PDF How to Cite
Maud H.W. Starmans, Paul C. Boutros,
https://doi.org/10.18632/aging.100741 pp 280—281
PDF How to Cite
Shuying Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.100735 pp 150—151
PDF How to Cite
Taylor R. H Mitchell, Xu-Dong Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.100650 pp 248—263
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kira S. Sheinerman, Vladimir G. Tsivinsky, Laila Abdullah, Fiona Crawford, Samuil R. Umansky,
https://doi.org/10.18632/aging.100624 pp 925—938
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
EA Georgakopoulou, K Tsimaratou, K Evangelou, Marcos-PJ Fernandez, V Zoumpourlis, IP Trougakos, D Kletsas, J Bartek, M Serrano, VG Gorgoulis,
https://doi.org/10.18632/aging.100527 pp 37—50
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Nataliya G. Kolosova, Natalia A. Stefanova, Natalia A. Muraleva, Vladimir P. Skulachev,
https://doi.org/10.18632/aging.100493 pp 686—694
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kira S. Sheinerman, Vladimir G. Tsivinsky, Fiona Crawford, Michael J. Mullan, Laila Abdullah, Samuil R. Umansky,
https://doi.org/10.18632/aging.100486 pp 590—605
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaoli Li, Amit Khanna, Na Li, Eugenia Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.100371 pp 985—1002
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Christophe E. Redon, Asako J. Nakamura, Olga A. Martin, Palak R. Parekh, Urbain S. Weyemi, William M. Bonner,
https://doi.org/10.18632/aging.100284 pp 168—174
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jian Hu, Jianghong Yu, Jun Gan, Ning Song, Liubin Shi, Jie Liu, Ziqiang Zhang, Jianjun Du,
https://doi.org/10.18632/aging.102764 pp 2595—2609
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiaxing Lin, Meng Yu, Xiao Xu, Yutao Wang, Haotian Xing, Jun An, Jieping Yang, Chaozhi Tang, Dan Sun, Yuyan Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.102841 pp 3694—3712
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rongzhi Huang, Min Mao, Yunxin Lu, Qingliang Yu, Liang Liao,
https://doi.org/10.18632/aging.103054 pp 6966—6980
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Giuseppe Stefano Netti, Giuseppe Lucarelli, Federica Spadaccino, Giuseppe Castellano, Margherita Gigante, Chiara Divella, Maria Teresa Rocchetti, Federica Rascio, Vito Mancini, Giovanni Stallone, Giuseppe Carrieri, Loreto Gesualdo, Michele Battaglia, Elena Ranieri,
https://doi.org/10.18632/aging.103169 pp 7585—7602
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Di Jin, Ruiyun Zhang, Haige Chen, Chong Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103297 pp 10844—10862
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiaying Fang, Zan Ding,
https://doi.org/10.18632/aging.103667 pp 17167—17208
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiao-Yi Xu, Wen-Jing Guo, Shi-Hua Pan, Ying Zhang, Feng-Lin Gao, Jiang-Tao Wang, Sheng Zhang, He-Ying Li, Ren Wang, Xiao Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103798 pp 19335—19351
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jie Liu, Xiao Han, Lijuan Chen, Dong Han, Xiaoqian Mu, Xiufeng Hu, Hongbo Wu, Huijuan Wu, Wenjing Liu, Yanqiu Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.103804 pp 20308—20331
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rui Mao, Yuanyuan Chen, Lei Xiong, Yanjun Liu, Tongtong Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.104014 pp 20778—20800
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zezhen Liu, Jiehui Zhong, Chao Cai, Jianming Lu, Wenqi Wu, Guohua Zeng,
https://doi.org/10.18632/aging.103921 pp 22776—22793
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiangyu Zhai, Wei Wang, Yunlong Ma, Yijia Zeng, Dandan Dou, Haoning Fan, Jianping Song, Xin Yu, Danqing Xin, Gang Du, Zhengchen Jiang, Hao Zhang, Xinlu Zhang, Bin Jin,
https://doi.org/10.18632/aging.103964 pp 23761—23777
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jin Bai, BoWen Yang, Ruichuan Shi, Xinye Shao, Yujing Yang, Fang Wang, Jiawen Xiao, Xiujuan Qu, Yunpeng Liu, Ye Zhang, Zhi Li,
https://doi.org/10.18632/aging.104084 pp 25101—25119
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenwen Huang, Songhui Zhao, Cheng Zhang, Zhongwu Li, Sai Ge, Baofeng Lian, Hui Feng, Kai Wang, Ruihua Xu, Jiafu Ji, Jing Gao, Weiwei Shi, Lin Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.202179 pp 714—734
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaorui Fu, Xinyi Wang, Jinzhong Duanmu, Taiyuan Li, Qunguang Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.202182 pp 750—768
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wen-Jing Yang, Lin Shi, Xiao-Min Wang, Guo-Wang Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.203489 pp 20836—20852
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhangtao Yu, Yinghui Song, Mengting Cai, Bo Jiang, Zhihua Zhang, Le Wang, Yu Jiang, Lianhong Zou, Xiehong Liu, Nanhui Yu, Xianhai Mao, Chuang Peng, Sulai Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203459 pp 21294—21308
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin Wang, Yong Han, Jiamin Peng, Jie He,
https://doi.org/10.18632/aging.203654 pp 23810—23830
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuxi Ding, Xiaoling Liu, Yue Yuan, Yunjian Sheng, Decheng Li, Suvash Chandra Ojha, Changfeng Sun, Cunliang Deng,
https://doi.org/10.18632/aging.203900 pp 1743—1766
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yiming Ding, Hanjie Liu, Chuanbao Zhang, Zhaoshi Bao, Shuqing Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.203940 pp 2320—2334
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yiru Shan, Guang Yang, Qiuhong Lu, Xiangyu Hu, Dongwei Qi, Yehan Zhou, Yin Xiao, Li Cao, Fuhua Tian, Qi Pan,
https://doi.org/10.18632/aging.203946 pp 2367—2382
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yiming Hu, Liang Chen, Qikai Tang, Wei Wei, Yuan Cao, Jiaheng Xie, Jing Ji,
https://doi.org/10.18632/aging.203952 pp 2558—2573
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jun-Hua Luo, Xiu-Xia Zhang, Wu-Hui Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.204037 pp 3687—3704
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Gen Wu, Jian Zhou, Xi Zhu, Xianzhe Tang, Jie Liu, Qiong Zhou, Ziyuan Chen, Tang Liu, Wanchun Wang, Xungang Xiao, Tong Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.204039 pp 3705—3719
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ming Li, Da-Ming Xu, Shu-Bin Lin, Zheng-Liang Yang, Teng-Yu Xu, Jin-Huan Yang, Ze-Xin Lin, Ze-Kai Huang, Jun Yin,
https://doi.org/10.18632/aging.204040 pp 3782—3800
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hsiao-Wen Tsai, Chia-Jung Li, Li-Te Lin, An-Jen Chiang, San-Nung Chen, Zhi-Hong Wen, Kuan-Hao Tsui,
https://doi.org/10.18632/aging.204050 pp 3874—3886
View Abstract PDF Full-Text How to Cite