Volume 10, Issue 5

May 2018
pp 853—1181

About the Cover

The cover for issue 5 of Aging features Figure 3 "sEV-miRNAs as part of the SASP were identified in a preliminary and final qPCR screening" from Terlecki-Zaniewicz et al.

Request Issue Reprint
Table of Contents

Editorials

Sergio Velasco-Aviles, Jose A. Gomez-Sanchez, Hugo Cabedo,
https://doi.org/10.18632/aging.101443 pp 853—854
PDF How to Cite Request Reprint
Dominic B. Bernkopf, Jürgen Behrens,
https://doi.org/10.18632/aging.101455 pp 855—856
PDF How to Cite Request Reprint
Emiliano Matos-Perdomo, Félix Machín,
https://doi.org/10.18632/aging.101456 pp 857—858
PDF How to Cite Request Reprint
Yong Kee Choi, Anju Vasudevan,
https://doi.org/10.18632/aging.101457 pp 859—860
PDF How to Cite Request Reprint
Laura Montani, Ueli Suter,
https://doi.org/10.18632/aging.101458 pp 861—862
PDF How to Cite Request Reprint

Research Perspective

Vladimir N. Anisimov, Alexandre V. Sidorenko,
https://doi.org/10.18632/aging.101451 pp 863—867
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint

Review

Efstathios S. Gonos, Marianna Kapetanou, Jolanta Sereikaite, Grzegorz Bartosz, Katarzyna Naparło, Michalina Grzesik, Izabela Sadowska-Bartosz,
https://doi.org/10.18632/aging.101450 pp 868—901
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint

Research Papers

Kamil Karolczak, Lucyna Konieczna, Tomasz Kostka, Piotr J. Witas, Bartlomiej Soltysik, Tomasz Baczek, Cezary Watala,
https://doi.org/10.18632/aging.101438 pp 902—929
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Benthe van der Lugt, Fenni Rusli, Carolien Lute, Andreas Lamprakis, Ethel Salazar, Mark V. Boekschoten, Guido J. Hooiveld, Michael Müller, Jacques Vervoort, Sander Kersten, Clara Belzer, Dieuwertje E.G. Kok, Wilma T. Steegenga,
https://doi.org/10.18632/aging.101439 pp 930—950
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Alexander Klimovich, Arvid Rehm, Jörg Wittlieb, Eva-Maria Herbst, Ricardo Benavente, Thomas C.G. Bosch,
https://doi.org/10.18632/aging.101440 pp 951—972
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Cheng-Cao Sun, Qun Zhou, Wei Hu, Shu-Jun Li, Feng Zhang, Zhen-Long Chen, Guang Li, Zhuo-Yue Bi, Yong-Yi Bi, Feng-Yun Gong, Tao Bo, Zhan-Peng Yuan, Wei-Dong Hu, Bo-Tao Zhan, Qian Zhang, Qi-Zhu Tang, De-Jia Li,
https://doi.org/10.18632/aging.101441 pp 973—987
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jie Wang, Ming-Lei Wang, Chang-Hui Wang, Shu-Yan Sun, Han-Bing Zhang, Yang-Yang Jiang, Qi-Wu Xu, Ying Wang, Shi-Xin Gu,
https://doi.org/10.18632/aging.101442 pp 988—999
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Luca Falzone, Letizia Scola, Antonino Zanghì, Antonio Biondi, Antonio Di Cataldo, Massimo Libra, Saverio Candido,
https://doi.org/10.18632/aging.101444 pp 1000—1014
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chunxiao Li, Wenjing Gao, Ying Gao, Canqing Yu, Jun Lv, Ruoran Lv, Jiali Duan, Ying Sun, Xianghui Guo, Weihua Cao, Liming Li,
https://doi.org/10.18632/aging.101445 pp 1015—1026
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Melissa M. Page, Eugene F. Schuster, Manikhandan Mudaliar, Pawel Herzyk, Dominic J. Withers, Colin Selman,
https://doi.org/10.18632/aging.101446 pp 1027—1052
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Tao Wang, Shao-Lei Geng, Yu-Min Guan, Wei-Hua Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.101447 pp 1053—1072
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jie Zhao, Shanshan Chen, Haixia Zhou, Ting Zhang, Yang Liu, Jing He, Jinhong Zhu, Jichen Ruan,
https://doi.org/10.18632/aging.101448 pp 1073—1088
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jinjin Zhang, Zhiwen Lai, Liangyan Shi, Yong Tian, Aiyue Luo, Zheyuan Xu, Xiangyi Ma, Shixuan Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.101449 pp 1089—1102
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Lucia Terlecki-Zaniewicz, Ingo Lämmermann, Julie Latreille, Madhusudhan Reddy Bobbili, Vera Pils, Markus Schosserer, Regina Weinmüllner, Hanna Dellago, Susanna Skalicky, Dietmar Pum, Juan Carlos Higareda Almaraz, Marcel Scheideler, Frédérique Morizot, Matthias Hackl, Florian Gruber, Johannes Grillari,
https://doi.org/10.18632/aging.101452 pp 1103—1132
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Oleg Denisenko, Daniel Mar, Matthew Trawczynski, Karol Bomsztyk,
https://doi.org/10.18632/aging.101453 pp 1133—1145
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ya-Ru Xu, Wan-Xi Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.101454 pp 1146—1165
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Feng Peng, Dan Hu, Xiandong Lin, Binying Liang, Ying Chen, Hejun Zhang, Yan Xia, Jinxiu Lin, Xiongwei Zheng, Wenquan Niu,
https://doi.org/10.18632/aging.101459 pp 1166—1181
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Prev Volume 10, Issue 5 Next