Volume 12, Issue 18

30 September, 2020
pp 17754—18790

About the Cover

The cover features Figure 6 "Optical redox imaging of old mouse muscles.“ from Zhang et al.


Explore This Issue

Editorials

Anubhuti Dixit, Varsha Singh,
https://doi.org/10.18632/aging.103996 pp 17754—17755
PDF How to Cite
Alejandro Mata-Cabana, Francisco Javier Romero-Expósito, María Olmedo,
https://doi.org/10.18632/aging.104027 pp 17756—17758
PDF How to Cite
Mario D. Cordero, Jesús Ruiz-Cabello,
https://doi.org/10.18632/aging.104108 pp 17759—17760
PDF How to Cite

Priority Research Papers

Jun Tan, Xiangyu Wang, Bor-Jang Hwang, Rex Gonzales, Olivia Konen, Li Lan, A-Lien Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.103934 pp 17761—17785
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhigang Zhang, He N. Xu, Siyu Li, Antonio Davila Jr, Karthikeyani Chellappa, James G. Davis, Yuxia Guan, David W. Frederick, Weiqing Chu, Huaqing Zhao, Lin Z. Li, Joseph A. Baur,
https://doi.org/10.18632/aging.103954 pp 17786—17799
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Divya Venkatesh, Brent R. Stockwell, Carol Prives,
https://doi.org/10.18632/aging.103961 pp 17800—17814
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on p53 Part 2

Research Papers

Alexei Kurakin, Dale E. Bredesen,
https://doi.org/10.18632/aging.103883 pp 17815—17844
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaoqi Zhu, Junyan Shen, Shengyu Feng, Ce Huang, Zhongmin Liu, Yi Eve Sun, Hailiang Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103693 pp 17845—17862
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qi Yan, Kimberly C. Paul, Ake T. Lu, Cynthia Kusters, Alexandra M. Binder, Steve Horvath, Beate Ritz,
https://doi.org/10.18632/aging.103950 pp 17863—17894
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Steve Horvath's Publications in Aging (Albany NY)
Sabela Da Silva-Álvarez, Jorge Guerra-Varela, Daniel Sobrido-Cameán, Ana Quelle, Antón Barreiro-Iglesias, Laura Sánchez, Manuel Collado,
https://doi.org/10.18632/aging.103968 pp 17895—17901
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qi Chen, Sheng Min Guo, Hou Qiang Huang, Guo Ping Huang, Yi Li, Zi Hui Li, Run Huang, Lu Xiao, Chun Rong Fan, Qing Yuan, Si Lin Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.103332 pp 17902—17920
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shunliang Sheng, Yi Hu, Furong Yu, Wenjuan Tong, Shufen Wang, Yanlin Cai, Jiayu Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.103389 pp 17921—17929
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chun-Hao Chan, Chia-Yu Wu, Navneet Kumar Dubey, Hong-Jian Wei, Jui-Hua Lu, Samantha Mao, Joy Liang, Yu-Hsuan Liang, Hsin-Chung Cheng, Win-Ping Deng,
https://doi.org/10.18632/aging.103471 pp 17930—17947
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jianlong Bu, Pinyi Zhang, Kaibin Zhu, Yubo Yan, Bowen Shi, Junfeng Wang, Shidong Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103475 pp 17948—17957
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shichao Zhang, Zhu Zeng, Yongfen Liu, Jiangtao Huang, Jinhua Long, Yun Wang, Xiaoyan Peng, Zuquan Hu, Yan Ouyang,
https://doi.org/10.18632/aging.103519 pp 17958—17975
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaoyu Cheng, Tian Liu, Lidan Ma, Zhen Liu, Ying Xin, Zhaotong Jia, Ying Chen, Changgui Li, Ruixia Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.103540 pp 17976—17989
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ling-Hsuan Wu, Bor-Ren Huang, Sheng-Wei Lai, Chingju Lin, Hsiao-Yun Lin, Liang-Yo Yang, Dah-Yuu Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.103542 pp 17990—18007
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zongying Li, Shuyi Cao,
https://doi.org/10.18632/aging.103545 pp 18008—18018
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liang Shao, Wei Sun, Hao Zhang, Ping Zhang, Zhihong Wang, Wenwu Dong, Liang He, Ting Zhang, Yuan Qin,
https://doi.org/10.18632/aging.103570 pp 18019—18032
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fang Zhang, Mert Icyuz, Zhenghui Liu, Michael Fitch, Liou Y. Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.103588 pp 18033—18051
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jin-rui Liu, Guang-yan Cai, Yi-chun Ning, Jing-chao Wang, Yang Lv, Ya-nan Guo, Bo Fu, Quan Hong, Xue-feng Sun, Xiang-mei Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103591 pp 18052—18072
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiang Li, Ying Wang, Yijiang Wang, Xingbo He,
https://doi.org/10.18632/aging.103608 pp 18073—18083
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jianlin Wang, Yun Cai, Judong Luo, Zhiqiang Sun, Jingping Yu, Feng Yan, Xia He,
https://doi.org/10.18632/aging.103613 pp 18084—18098
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaohan Ren, Tongtong Zhang, Xinglin Chen, Xiyi Wei, Ye Tian, Guangyao Li, Xu Zhang, Wei Zhang, Zebing You, Shangqian Wang, Chao Qin,
https://doi.org/10.18632/aging.103620 pp 18099—18126
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shuang Gao, Qianwen Ni, Xiuli Wu, Tieliu Cao,
https://doi.org/10.18632/aging.103625 pp 18127—18136
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chew-Wun Wu, Ming-Huang Chen, Kuo-Hung Huang, Shih-Ching Chang, Wen-Liang Fang, Chien-Hsing Lin, Yee Chao, Su-Shun Lo, Anna Fen-Yau Li, Yi-Ming Shyr,
https://doi.org/10.18632/aging.103627 pp 18137—18150
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenjuan Ma, Xin Wang, Guijun Xu, Zheng Liu, Zhuming Yin, Yao Xu, Haixiao Wu, Vladimir P. Baklaushev, Karl Peltzer, Henian Sun, Natalia V. Kharchenko, Lisha Qi, Min Mao, Yanbo Li, Peifang Liu, Vladimir P. Chekhonin, Chao Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103630 pp 18151—18162
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhenyu Xie, Yu Lun, Xin Li, Yuzhen He, Song Wu, Shiyue Wang, Jianjian Sun, Yuchen He, Jian Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103645 pp 18163—18180
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dong Huang, Wei Gao, Xin Zhong, Junbo Ge,
https://doi.org/10.18632/aging.103666 pp 18181—18191
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhong Wan, Tingyu Liu, Liang Wang, Rong Wang, Hai Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103670 pp 18192—18208
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tingyue Qi, Haiyan Cao, Hongguang Sun, Hao Feng, Nianfeng Li, Chenghai Wang, Lei Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103677 pp 18209—18220
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wen-Yan Shi, Zuo-Teng Wang, Fu-Rong Sun, Ya-Hui Ma, Wei Xu, Xue-Ning Shen, Qiang Dong, Lan Tan, Jin-Tai Yu, Yang Yu, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative,
https://doi.org/10.18632/aging.103678 pp 18221—18237
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lina Sun, Haiping Xu, Yunfei Wang, Xiaoying Ma, Yan Xu, Fuyun Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.103681 pp 18238—18250
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yong Fan, Congru Li, Wendi Pei, Tao Tan, Rong Li, Jie Qiao, Yang Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.103682 pp 18251—18273
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yunfei Chen, Jing Li, Baitao Ma, Na Li, Shihua Wang, Zhao Sun, Chunling Xue, Qin Han, Junji Wei, Robert Chunhua Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.103692 pp 18274—18296
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zihao Wang, Xiaopeng Guo, Lu Gao, Yu Wang, Wenbin Ma, Bing Xing,
https://doi.org/10.18632/aging.103695 pp 18297—18321
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shuyi Zhou, Yuanliang Yan, Xi Chen, Shuangshuang Zeng, Jie Wei, Xiang Wang, Zhicheng Gong, Zhijie Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103698 pp 18322—18342
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
HaoChen Liu, Hong Zhang, Yixuan Zhang, Sheng Xu, Huimin Zhao, Hua He, XiaoQuan Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103699 pp 18343—18362
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xianglong Tian, Xiaoqiang Zhu, Wenying Meng, Shiguang Bai, Min Shi, Shihao Xiang, Chen Zhao, Yugang Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103707 pp 18363—18383
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ce Shi, Wei-Nan Cheng, Yin Wang, Da-Zhuang Li, Li-Na Zhou, Yu-Cheng Zhu, Xiao-Zhong Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.103708 pp 18384—18395
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Luying Guo, Junhao Lv, Jian Zhang, Hao Deng, Shi Feng, Shuaihui Liu, Pengpeng Yan, Jingyi Zhou, Hui Chen, Meifang Wang, Qin Zhou, Huiping Wang, Jianghua Chen, Yu Kuang, Jia Shen, Rending Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103713 pp 18396—18414
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dai Zhang, Peng Xu, Yiche Li, Bajin Wei, Si Yang, Yi Zheng, Lijuan Lyu, Yujiao Deng, Zhen Zhai, Na Li, Nan Wang, Jun Lyu, Zhijun Dai,
https://doi.org/10.18632/aging.103769 pp 18415—18435
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yangbai Sun, Hua Chen, Hui Ye, Wenqing Liang, Kun-kuan Lam, Biao Cheng, Yong Lu, Chaoyin Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.103771 pp 18436—18452
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lili Fan, Ying Lin, Han Lei, Guang Shu, Liuer He, Zhipeng Yan, Hai Rihan, Gang Yin,
https://doi.org/10.18632/aging.103811 pp 18453—18475
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiangan Lin, Zhichao Wang, Guangda Yang, Guohua Wen, Hailiang Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103812 pp 18476—18500
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xingxing Xu, Xiya Shen, Wenjin Feng, Danlu Yang, Lingting Jin, Jiaojiao Wang, Mianxian Wang, Zhang Ting, Feng Xue, Jingjing Zhang, Chaobo Meng, Roumeng Chen, Xinru Zheng, Leilei Du, Lina Xuan, Ying Wang, Tian Xie, Zhihui Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.103819 pp 18501—18521
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhao Deng, Jiangjin Ni, Xiaoyu Wu, Hongkui Wei, Jian Peng,
https://doi.org/10.18632/aging.103825 pp 18522—18544
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiajia Lu, Zhibin Zhou, Bin Sun, Bin Han, Qiang Fu, Yaguang Han, Wang Yuan, Zeng Xu, Aimin Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103831 pp 18545—18560
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ling Ling Chua, Patrick Ho, Joanne Toh, Eng-King Tan,
https://doi.org/10.18632/aging.103843 pp 18561—18570
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Huo-Liang Zheng, Run-Ze Yang, Wen-Ning Xu, Tao Liu, Peng-Bo Chen, Xin-Feng Zheng, Bo Li, Lei-Sheng Jiang, Sheng-Dan Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.103849 pp 18571—18587
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongxing Li, Lingling Zhou, Zhengke Zhi, Xiurui Lv, Zhonghong Wei, Xin Zhang, Weibing Tang, Meiling Tong,
https://doi.org/10.18632/aging.103852 pp 18588—18602
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Laura Lleras-Forero, Elis Newham, Stefan Teufel, Koichi Kawakami, Christine Hartmann, Chrissy L. Hammond, Robert D. Knight, Stefan Schulte-Merker,
https://doi.org/10.18632/aging.103856 pp 18603—18621
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaojun Guan, Tao Guo, Cheng Zhou, Jingjing Wu, Ting Gao, Xueqin Bai, Hongjiang Wei, Yuyao Zhang, Min Xuan, Quanquan Gu, Peiyu Huang, Chunlei Liu, Baorong Zhang, Jiali Pu, Zhe Song, Yaping Yan, Feng Cui, Minming Zhang, Xiaojun Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103870 pp 18622—18634
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yat-Yin Law, Yu-Min Lin, Shan-Chi Liu, Min-Huan Wu, Wen-Hui Chung, Chun-Hao Tsai, Yi-Chin Fong, Chih-Hsin Tang, Chin-Kun Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103889 pp 18635—18648
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tingting Zheng, Keke Chen, Xue Zhang, Huanhuan Feng, Yu Shi, Li Liu, Jun Zhang, Yun Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103915 pp 18649—18659
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on p53 Part 2
Yasuhisa Ano, Keiko Kobayashi, Mamoru Hanyuda, Ryuta Kawashima,
https://doi.org/10.18632/aging.103951 pp 18660—18675
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Haiwei Wang, Xinrui Wang, Liangpu Xu, Yingying Lin, Ji Zhang, Hua Cao,
https://doi.org/10.18632/aging.103958 pp 18676—18692
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Nadezda V. Andrianova, Ljubava D. Zorova, Irina B. Pevzner, Vasily A. Popkov, Valery P. Chernikov, Denis N. Silachev, Egor Y. Plotnikov, Dmitry B. Zorov,
https://doi.org/10.18632/aging.103960 pp 18693—18715
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kaimin Mao, Wei Geng, Yuhan Liao, Ping Luo, Hua Zhong, Pei Ma, Juanjuan Xu, Shuai Zhang, Qi Tan, Yang Jin,
https://doi.org/10.18632/aging.104042 pp 18716—18740
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Changjing Cai, Diya Tang, Ying Han, Edward Shen, Omar Abdihamid, Cao Guo, Hong Shen, Shan Zeng,
https://doi.org/10.18632/aging.104058 pp 18741—18753
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Reviews

Xiaojia Tang, Yuhan Luo, Yuxia Song, Hongyang Fan, Sisi Dong, Peipei Liu, Yingzhu Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103732 pp 18754—18764
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 2
Maria Mitina, Sergey Young, Alex Zhavoronkov,
https://doi.org/10.18632/aging.103880 pp 18765—18777
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Renato Domingues, Alice Lippi, Cristian Setz, Tiago F. Outeiro, Anita Krisko,
https://doi.org/10.18632/aging.103989 pp 18778—18789
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 2

Correction

Yaowen Zhang, Xiang Yuan, Ning Yue, Lidong Wang, Junqi Liu, Ningtao Dai, Haijun Yang, Ruitai Fan, Fuyou Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.104164 pp 18790
PDF Full-Text How to Cite