Volume 12, Issue 17

15 September, 2020
pp 16665—17753

About the Cover

The cover features Figure 1 "Heatmap clustered by Euclidean distance of changes in plasma metabolite concentrations“ from Yakhine-Diop et al.


Request Issue Reprint
Table of Contents

Editorials

Shuai Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.103995 pp 16665—16666
PDF How to Cite Request Reprint
Qihua Tan,
https://doi.org/10.18632/aging.104033 pp 16667—16668
PDF How to Cite Request Reprint
Thomas H. Ambrosi, L. Henry Goodnough, Charles K.F. Chan,
https://doi.org/10.18632/aging.104034 pp 16669—16671
PDF How to Cite Request Reprint

Letter to the Editor

Wenqi Gao, Zhifang Deng, Lingkong Zeng, Yuan Yang, HongJian Gong, Jue Liu, Han Xiao,
https://doi.org/10.18632/aging.103346 pp 16672—16674
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint

Research Papers

Jie Chen, Xiaoping Xu, Jing Hu, Qiangda Chen, Fengfeng Xu, Hui Liang, Nanmei Liu, Hengmei Zhu, Jinlong Lan, Lan Zhou, Jiajun Xing, Ning Pu, Zhigang Cai,
https://doi.org/10.18632/aging.103795 pp 16675—16689
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Sokhna M.S. Yakhine-Diop, José A. Morales-García, Mireia Niso-Santano, Rosa A. González-Polo, Elisabet Uribe-Carretero, Guadalupe Martinez-Chacon, Sylvere Durand, Maria Chiara Maiuri, Ana Aiastui, Miren Zulaica, Javier Ruíz-Martínez, Adolfo López de Munain, Jordi Pérez-Tur, Ana Pérez-Castillo, Guido Kroemer, José M. Bravo-San Pedro, José M. Fuentes,
https://doi.org/10.18632/aging.103992 pp 16690—16708
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Kiyana Zarnani, Stephen M. Smith, Fidel Alfaro-Almagro, Birgitte Fagerlund, Martin Lauritzen, Egill Rostrup, Thomas E. Nichols,
https://doi.org/10.18632/aging.103345 pp 16709—16743
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Dana Hashim, Greta Carioli, Matteo Malvezzi, Paola Bertuccio, Samuel Waxman, Eva Negri, Carlo La Vecchia, Paolo Boffetta,
https://doi.org/10.18632/aging.103503 pp 16744—16758
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Feiteng Huang, Jie Sun, Wei Chen, Xin He, Yinghui Zhu, Haojie Dong, Hanying Wang, Zheng Li, Lei Zhang, Samer Khaled, Guido Marcucci, Jinwen Huang, Ling Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103605 pp 16759—16774
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Li Zhang, Chen Bai, Chao Nie, Xiaoquan Zhu, Huiping Yuan, Liang Sun, Qi Zhou, Xiaoling Li, Xuan Xian, Fan Yang, Guofang Pang, Yuan Lv, Xiaolin Ni, Caiyou Hu, Ze Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103396 pp 16775—16802
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yu-Che Cheng, Wei-Chi Ku, Ting-Ting Tseng, Ching-Po Wu, Mengjin Li, Shao-Chen Lee,
https://doi.org/10.18632/aging.103425 pp 16803—16819
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Rongjun Wan, Juan Jiang, Chengping Hu, Xi Chen, Cen Chen, Bingrong Zhao, Xinyue Hu, Zhiyuan Zheng, Yuanyuan Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103479 pp 16820—16836
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Juntao Li, Yan Zhou, Yuting Yan, Zhongnan Zheng, Yabin Hu, Wei Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.103537 pp 16837—16851
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xin Yang, Mohan Zhang, Yuhua Dai, Yuchao Sun, Yahyah Aman, Yuying Xu, Peilin Yu, Yifan Zheng, Jun Yang, Xinqiang Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.103578 pp 16852—16866
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhijie Jian, Hongrui Guo, Huan Liu, Hengmin Cui, Jing Fang, Zhicai Zuo, Junliang Deng, Yinglun Li, Xun Wang, Ling Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.103585 pp 16867—16886
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Li Li, Bing Wang, Yawei Li, Lei Li, Yuliang Dai, Guohua Lv, Pengfei Wu, Pengzhi Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103590 pp 16887—16898
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xing-Hua Pan, Qing-Keng Lin, Xiang Yao, Zi-An Li, Xue-Min Cai, Rong-Qing Pang, Guang-Ping Ruan,
https://doi.org/10.18632/aging.103594 pp 16899—16920
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Miao Li, John Simon Alsager, Zhaokai Wang, Lin Cheng, Bin Shan,
https://doi.org/10.18632/aging.103597 pp 16921—16935
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Dabing Huang, Xianhai Zhu, Yong Wang, Haobin Yu, Youguang Pu,
https://doi.org/10.18632/aging.103600 pp 16936—16950
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhenteng Liu, Fenghua Li, Jingwen Xue, Meimei Wang, Shoucui Lai, Hongchu Bao, Shunzhi He,
https://doi.org/10.18632/aging.103609 pp 16951—16962
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
LiLi Chen, XiaoDan Mao, MeiMei Huang, HuiFang Lei, LiFang Xue, PengMing Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.103611 pp 16963—16980
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chengqi Xu, Rongfeng Zhang, Yunlong Xia, Liang Xiong, Wei Yang, Pengyun Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103615 pp 16981—16998
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chengbei Hou, Yinan Lin, Zachary Zimmer, Xianghua Fang,
https://doi.org/10.18632/aging.103617 pp 16999—17021
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Hongjie Shi, Jinping Zhao, Linzhi Han, Ming Xu, Kaijie Wang, Jiajun Shi, Zhe Dong,
https://doi.org/10.18632/aging.103622 pp 17022—17037
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zihao Wang, Lu Gao, Xiaopeng Guo, Yaning Wang, Yu Wang, Wenbin Ma, Yi Guo, Bing Xing,
https://doi.org/10.18632/aging.103626 pp 17038—17061
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Juanjuan Xu, Zhongyuan Yin, Lin Yang, Feng Wu, Jinshuo Fan, Qi Huang, Yang Jin, Guanghai Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103634 pp 17062—17078
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Shijie Wu, Xinyue Guo, Jiaojiao Zhou, Xuan Zhu, Huihui Chen, Kun Zhang, Yuexin Lu, Yiding Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103639 pp 17079—17098
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Huafang Wei, Muhammad Babar Khawar, Wenhao Tang, Lina Wang, Liying Wang, Chao Liu, Hui Jiang, Wei Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103641 pp 17099—17113
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiaofeng Liu, Yang He, Zhaolan Feng, Jianjian Sheng, Aiwu Dong, Meiying Zhang, Lingling Cao,
https://doi.org/10.18632/aging.103649 pp 17114—17121
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Min Qian, Wanwen Ling, Zhengyi Ruan,
https://doi.org/10.18632/aging.103653 pp 17122—17136
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Lin Wang, Min Yang, Chi Zhang, Fei Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.103657 pp 17137—17149
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiaozhu Zhong, Chuanfeng Ke, Zhaoxi Cai, Hao Wu, Yang Ye, Xiaolin Liang, Liqun Yu, Sushi Jiang, Jun Shen, Laiyou Wang, Meiqing Xie, Guanlei Wang, Xiaomiao Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.103658 pp 17150—17166
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jiaying Fang, Zan Ding,
https://doi.org/10.18632/aging.103667 pp 17167—17208
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jin Ding, Qingwei Wang, Nan Guo, Hao Wang, He Chen, Guantai Ni, Peiling Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103668 pp 17209—17223
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiaowen Xu, Tong Meng, Qingqing Wen, Mengling Tao, Peijun Wang, Kai Zhong, Yong Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.103672 pp 17224—17234
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yeru Chen, Piao Zhang, Xianyi Lin, Huan Zhang, Jiamin Miao, Youfa Zhou, Gang Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103673 pp 17235—17256
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Kai-Yong Huang, Xian-Yan Tang, Li Yang, Zhi-Yong Zhang, Kaisy Xinhong Ye, Qing-Feng Shen, Xiu Wang, Xiang-Hua Zhu, Xiao-Wei Huang, Guo-Dong Lu, Lei Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.103674 pp 17257—17270
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Shuqi Liang, Shengqian Dou, Wenfeng Li, Yusen Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.103683 pp 17271—17287
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jia Li, Zhaoyan Li, Chenyue Zhang, Chenxing Zhang, Haiyong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103684 pp 17288—17294
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ting Sun, Tong Xie, Alian Zhang, Li Fan, Zuojun Xu, Xin Chen, Zhicheng Fan, Changqian Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103697 pp 17295—17304
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Tao Xu, Zhi Wang, Menglu Dong, Di Wu, Shujie Liao, Xingrui Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103712 pp 17305—17327
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Weikai Li, Xiaowen Xu, Wei Jiang, Peijun Wang, Xin Gao,
https://doi.org/10.18632/aging.103719 pp 17328—17342
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Rui Bi, Wei Wei, Yunhui Lu, Fengqing Hu, Xuhui Yang, Yuan Zhong, Lifei Meng, Mingsong Wang, Lianyong Jiang, Xiao Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.103722 pp 17343—17352
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yan Sun, Shiting Dai, Jin Tao, Yunlong Li, Ziqi He, Quan Liu, Jiawen Zhao, Yaoliang Deng, Juening Kang, Xuepei Zhang, Sixing Yang, Yunlong Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103730 pp 17353—17366
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Rong Li, Yao Wang, Pei Chen, Jiamin Meng, Hongbing Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103733 pp 17367—17379
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Shuhua Zheng, Zhenhao Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103737 pp 17380—17392
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Young Su Joo, Jong Hyun Jhee, Hyung-Woo Kim, Seung Hyeok Han, Tae-Hyun Yoo, Shin-Wook Kang, Jung Tak Park,
https://doi.org/10.18632/aging.103741 pp 17393—17417
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Qi Zhou, Li-Qiang Zhou, Shi-Hao Li, Yi-Wu Yuan, Li Liu, Jin-Liang Wang, Deng-Zhong Wu, You Wu, Lin Xin,
https://doi.org/10.18632/aging.103743 pp 17418—17435
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jun Xie, Wei Song, Xiaochun Liang, Qian Zhang, Yue Shi, Wei Liu, Xiaohu Shi,
https://doi.org/10.18632/aging.103750 pp 17436—17458
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Gong Cheng, Yuenan Liu, Lilong Liu, Hailong Ruan, Qi Cao, Zhengshuai Song, Lin Bao, Tianbo Xu, Zhiyong Xiong, Jingchong Liu, Di Liu, Huageng Liang, Guosong Jiang, Xiong Yang, Hongmei Yang, Ke Chen, Xiaoping Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103755 pp 17459—17479
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Lijing Zhang, Wen Zhou, Libin Zhan, Shenglin Hou, Chunyan Zhao, Tingting Bi, Xiaoguang Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.103756 pp 17480—17502
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yuhong Pan, Anchun Cheng, Xingcui Zhang, Mingshu Wang, Shun Chen, Dekang Zhu, Mafeng Liu, Xinxin Zhao, Qiao Yang, Ying Wu, Juan Huang, Shaqiu Zhang, Sai Mao, Xumin Ou, Qun Gao, Yanling Yu, Yunya Liu, Ling Zhang, Zhongqiong Yin, Bo Jing, Bin Tian, Leichang Pan, Mujeeb Ur Rehman, Xiaoyue Chen, Renyong Jia,
https://doi.org/10.18632/aging.103759 pp 17503—17527
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Juan Wang, Jijing Tian, Jian Sun, Min Gao, Yanjun Dong,
https://doi.org/10.18632/aging.103764 pp 17528—17540
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yi-Ru Chen, Su-Shan Ouyang, Yan-Ling Chen, Ping Li, Hui-Wen Xu, Sen-Lin Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.103768 pp 17541—17567
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ying Hou, Zhiping Hu, Xiyu Gong, Binbin Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103773 pp 17568—17581
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Liangyu Cai, Xin Jin, Jiannan Zhang, Le Li, Jinfeng Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.103777 pp 17582—17600
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Natalya V. Kaverina, Diana G. Eng, Jeffrey H. Miner, Jeffrey W. Pippin, Stuart J. Shankland,
https://doi.org/10.18632/aging.103788 pp 17601—17624
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jing Wang, Ping Wang, Ying He, Xiaoli Liu, Sisi Wang, Chunxing Ma, Xiaofei Tian, Jing Wang, Xin Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.103821 pp 17625—17633
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Weifeng Xu, Beibei Chen, Dianshan Ke, Xiaobing Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103823 pp 17634—17646
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Fang Wen, Jiani Huang, Xiaona Lu, Wenjie Huang, Yulan Wang, Yingfeng Bai, Shuai Ruan, Suping Gu, Xiaoxue Chen, Peng Shu,
https://doi.org/10.18632/aging.103838 pp 17647—17661
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xianbo Huang, Zhenzhen Chen, Fan Ni, Xiujin Ye, Wenbin Qian,
https://doi.org/10.18632/aging.103844 pp 17662—17680
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhengxi He, Zhaojun Duan, Ling Chen, Bin Li, Yanhong Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.103876 pp 17681—17693
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Changyi Lin, Fu-Ju Chou, Jieyang Lu, Wanying Lin, Matthew Truong, Hao Tian, Yin Sun, Jie Luo, Rachel Yang, Yuanjie Niu, Rosa Nadal, Emmanuel S. Antonarakis, Carlos Cordon-Cardo, Deepak Sahasrabudhe, Chi-Ping Huang, Shuyuan Yeh, Gonghui Li, Chawnshang Chang,
https://doi.org/10.18632/aging.103917 pp 17694—17712
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Thomas L. Ingram, Freya Shephard, Sarir Sarmad, Catherine A. Ortori, David A. Barrett, Lisa Chakrabarti,
https://doi.org/10.18632/aging.103937 pp 17713—17737
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jiaming Gao, Yating Wu, Dajun He, Xiaoqi Zhu, Hongbin Li, Haifeng Liu, Hailiang Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103955 pp 17738—17753
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Prev Volume 12, Issue 17 Next