Volume 11, Issue 24

31 December, 2019
pp 11795—12861

About the Cover

The cover features Figure 14 "Wild-type mouse lenses in the B6 genetic background showed increased volume, nucleus size and overall stiffness, changes in cell morphology and microstructure along with appearance of anterior, cortical and ring cataracts with age. “ from Cheng et al.


Request Issue Reprint
Table of Contents

Editorials

Norbert Guettler, Kim Rajappan, Edward Nicol,
https://doi.org/10.18632/aging.102623 pp 11795—11796
PDF How to Cite Request Reprint
Matthew D. Kelham, Andrew Wragg, Daniel A. Jones,
https://doi.org/10.18632/aging.102624 pp 11797—11798
PDF How to Cite Request Reprint
Menaka C. Thounaojam, Manuela Bartoli,
https://doi.org/10.18632/aging.102625 pp 11799—11800
PDF How to Cite Request Reprint
Ricardo Villa-Bellosta,
https://doi.org/10.18632/aging.102626 pp 11801—11802
PDF How to Cite Request Reprint

Research Papers

Xuesong Wang, Lei Peng, Xiaojin Gong, Xiugong Zhang, Ruifu Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.102448 pp 11803—11813
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yong Yang, Guangda Yuan, Hongya Xie, Tengteng Wei, Donglin Zhu, Jianyong Cui, Xiaoqiang Liu, Rongming Shen, Yimeng Zhu, Xuefang Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.102450 pp 11814—11828
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Luyan Tang, Jian Li, Wenwen Fu, Wenyu Wu, Jinhua Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.102452 pp 11829—11843
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ruijuan Guan, Zhou Cai, Jian Wang, Mingjing Ding, Ziying Li, Jingyi Xu, Yuanyuan Li, Jingpei Li, Hongwei Yao, Wei Liu, Jing Qian, Bingxian Deng, Chun Tang, Dejun Sun, Wenju Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.102454 pp 11844—11864
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Qiang Fu, Zhihong Lu, Xiao Fu, Shitang Ma, Xiaochun Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.102465 pp 11865—11879
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Changshun Yang, Yu Zhang, Xiaoqin Xu, Weihua Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102492 pp 11880—11892
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhenzhen Ding, Hua Zhu, Laiming Mo, Xiangyun Li, Rui Xu, Tian Li, Liang Zhao, Yi Ren, Yunsheng Xu, Rongying Ou,
https://doi.org/10.18632/aging.102494 pp 11893—11904
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Man Xiong, Kangmin Zhuang, Yunchen Luo, Qiuhua Lai, Xiaobei Luo, Yuxin Fang, Yue Zhang, Aimin Li, Side Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.102505 pp 11905—11921
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yehui Duan, Yinzhao Zhong, Bo Song, Changbing Zheng, Kang Xu, Xiangfeng Kong, Fengna Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102509 pp 11922—11936
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zihao Pan, Jiatong Lin, Duoguang Wu, Xiaotian He, Wenjian Wang, Xueting Hu, Lei Zhang, Minghui Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102519 pp 11937—11954
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zachary T. Hilt, Sara K. Ture, Amy Mohan, Allison Arne, Craig N. Morrell,
https://doi.org/10.18632/aging.102520 pp 11955—11974
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jacob K. Kresovich, Zongli Xu, Katie M. O’Brien, Clarice R. Weinberg, Dale P. Sandler, Jack A. Taylor,
https://doi.org/10.18632/aging.102523 pp 11975—11987
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Bobin Mi, Yuan Xiong, Lang Chen, Chenchen Yan, Yori Endo, Yi Liu, Jing Liu, Liangcong Hu, Yiqiang Hu, Yun Sun, Faqi Cao, Wu Zhou, Guohui Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.102524 pp 11988—12001
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chen Diling, Guo Yinrui, Qi Longkai, Tang Xiaocui, Liu Yadi, Yang Xin, Hu Guoyan, Shuai Ou, Yong Tianqiao, Wang Dongdong, Xie Yizhen, Burton B. Yang, Wu Qingping,
https://doi.org/10.18632/aging.102529 pp 12002—12031
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yanqing Mo, Jian-liang Zhu, Aihua Jiang, Jing Zhao, Liping Ye, Bin Han,
https://doi.org/10.18632/aging.102534 pp 12032—12042
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Weikai Xiao, Shaoquan Zheng, Yutian Zou, Anli Yang, Xinhua Xie, Hailin Tang, Xiaoming Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.102539 pp 12043—12056
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jian-Feng Yang, Shen-Nan Shi, Wen-Hao Xu, Yun-Hua Qiu, Jin-Zhou Zheng, Kui Yu, Xiao-Yun Song, Feng Li, Yu Wang, Rui Wang, Yuan-Yuan Qu, Hai-Liang Zhang, Xi-Qiu Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.102540 pp 12057—12079
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jiajia Duan, Bangmin Yin, Wei Li, Tingjia Chai, Weiwei Liang, Yu Huang, Xunmin Tan, Peng Zheng, Jing Wu, Yifan Li, Yan Li, Wei Zhou, Peng Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.102541 pp 12080—12096
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Weifeng Yao, Anshun Guo, Xue Han, Shan Wu, Chaojin Chen, Chenfang Luo, Haobo Li, Shangrong Li, Ziqing Hei,
https://doi.org/10.18632/aging.102542 pp 12097—12113
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Rongqi He, Jintian Wang, Kai Ye, Jiabin Du, Junxing Chen, Weinan Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.102543 pp 12114—12130
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Wan Li, Gui Deng, Ji Zhang, Erqiang Hu, Yuehan He, Junjie Lv, Xilin Sun, Kai Wang, Lina Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102546 pp 12131—12146
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chuang Gao, Zhitao Gong, Dong Wang, Jinhao Huang, Yu Qian, Meng Nie, Weiwei Jiang, Xuanhui Liu, Hongliang Luo, Jiangyuan Yuan, Tangtang Xiang, Shuo An, Wei Quan, Huijie Wei, Jianning Zhang, Rongcai Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.102550 pp 12147—12164
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yongbiao Cheng, Tianbo Xu, Sen Li, Hailong Ruan,
https://doi.org/10.18632/aging.102555 pp 12165—12176
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Shi Zilu, Huang Qian, Wu Haibin, Ge Chenxu, Lou Deshuai, Li Qiang, Hu Linfeng, Tan Jun, Xu Minxuan,
https://doi.org/10.18632/aging.102559 pp 12177—12201
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yang Du, Lei Chen, Yuguo Jiao, Yong Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.102560 pp 12202—12212
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jiang Lin Wang, Xiao Luo, Li Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.102561 pp 12213—12235
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Lingyan Zhu, Qiaoqing Zhong, Tianlun Yang, Xiangwei Xiao,
https://doi.org/10.18632/aging.102562 pp 12236—12245
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zihao Wang, Lu Gao, Xiaopeng Guo, Chenzhe Feng, Wei Lian, Kan Deng, Bing Xing,
https://doi.org/10.18632/aging.102566 pp 12246—12269
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ruohua Chen, Yumei Chen, Gang Huang, Jianjun Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.102567 pp 12270—12277
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ke Ma, Huiyou Xu, Jian Zhang, Fei Zhao, Haiqian Liang, Hongtao Sun, Ping Li, Sai Zhang, Renjie Wang, Xuyi Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102568 pp 12278—12294
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Shiyi Yu, Meng Zhang, Ling Huang, Zhifang Ma, Xue Gong, Weiguang Liu, Jun Zhang, Liming Chen, Zhenghong Yu, Weiyong Zhao, Yan Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.102572 pp 12295—12314
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xing-Ru Zhang, Zeng-Rui Zhang, Si-Yan Chen, Wen-Wen Wang, Xin-Shi Wang, Jin-Cai He, Cheng-Long Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.102574 pp 12315—12327
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yang Liu, Chunyan Yang, Yong Zhao, Qiang Chi, Zhen Wang, Boshi Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.102575 pp 12328—12344
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhiyong Xiong, Chaoyang Zhou, Luyang Wang, Ronglan Zhu, Liangchen Zhong, Dengfeng Wan, Qiangping Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102576 pp 12345—12360
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Kai Gao, Meiyou Liu, Yi Ding, Minna Yao, Yanrong Zhu, Jinyi Zhao, Lianghua Cheng, Juan Bai, Fan Wang, Jinyi Cao, Jiankang Li, Haifeng Tang, Yanyan Jia, Aidong Wen,
https://doi.org/10.18632/aging.102578 pp 12361—12374
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhihui Li, Yi Lou, Guoyan Tian, Jianyue Wu, Anqian Lu, Jin Chen, Beibei Xu, Junping Shi, Jin Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.102579 pp 12375—12411
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Junqi Liu, Nannan Xue, Yuexin Guo, Kerun Niu, Liang Gao, Song Zhang, Hao Gu, Xin Wang, Di Zhao, Ruitai Fan,
https://doi.org/10.18632/aging.102580 pp 12412—12427
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Haixiu Yang, Yanan Jiang, Yunpeng Zhang, Yanjun Xu, Chunlong Zhang, Junwei Han, Fei Su, Xiaoqi Liu, Kai Mi, Bing Liu, Desi Shang,
https://doi.org/10.18632/aging.102581 pp 12428—12451
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jing Bai, Ziqi Liu, Jiang Liu, Saihang Zhang, Yuan Tian, Yueshan Zhang, Leiming Ren, Dezhi Kong,
https://doi.org/10.18632/aging.102582 pp 12452—12475
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhicai Zhang, Jianxiang Liu, Zongyue Zeng, Jiaming Fan, Shifeng Huang, Linghuan Zhang, Bo Zhang, Xi Wang, Yixiao Feng, Zhenyu Ye, Ling Zhao, Daigui Cao, Lijuan Yang, Mikhail Pakvasa, Bin Liu, William Wagstaff, Xiaoxing Wu, Huaxiu Luo, Jing Zhang, Meng Zhang, Fang He, Yukun Mao, Huimin Ding, Yongtao Zhang, Changchun Niu, Rex C. Haydon, Hue H. Luu, Michael J. Lee, Jennifer Moriatis Wolf, Zengwu Shao, Tong-Chuan He,
https://doi.org/10.18632/aging.102583 pp 12476—12496
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Catherine Cheng, Justin Parreno, Roberta B. Nowak, Sondip K. Biswas, Kehao Wang, Masato Hoshino, Kentaro Uesugi, Naoto Yagi, Juliet A. Moncaster, Woo-Kuen Lo, Barbara Pierscionek, Velia M. Fowler,
https://doi.org/10.18632/aging.102584 pp 12497—12531
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiaojian Huang, Bowei Ni, Yang Xi, Xiangyu Chu, Rui Zhang, Hongbo You,
https://doi.org/10.18632/aging.102586 pp 12532—12545
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Bing Li, Mengsha Li, Xinzhong Li, Hairui Li, Yanxian Lai, Senlin Huang, Xiang He, Xiaoyun Si, Hao Zheng, Wangjun Liao, Yulin Liao, Jianping Bin,
https://doi.org/10.18632/aging.102587 pp 12546—12567
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Changjiang Lei, Xiulan Peng, Xiaojun Gong, Ying Fan, Shenglin Wu, Ning Liu, Lei Li, Jianbin Huang, Gang Zheng, Zhixiong Long,
https://doi.org/10.18632/aging.102588 pp 12568—12580
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Qianqian Qiu, Xing Yu, Chencheng Yao, Yujun Hao, Liqing Fan, Chunyi Li, Peng Xu, Geng An, Zheng Li, Zuping He,
https://doi.org/10.18632/aging.102589 pp 12581—12599
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Akhileshwar Namani, Kaihua Liu, Shengcun Wang, Xihang Zhou, Yijiao Liao, Hongyan Wang, Xiu Jun Wang, Xiuwen Tang,
https://doi.org/10.18632/aging.102590 pp 12600—12623
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Deyao Wu, Tielong Zhang, Jie Wang, Jian Zhou, Huixing Pan, Ping Qu,
https://doi.org/10.18632/aging.102591 pp 12624—12640
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yuelin Zhang, Wenwu Zhu, Haiwei He, Baohan Fan, Rui Deng, Yimei Hong, Xiaoting Liang, Hongyan Zhao, Xin Li, Fengxiang Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102592 pp 12641—12660
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Qin Sun, Xiaona Shen, Peng Wang, Jun Ma, Wei Sha,
https://doi.org/10.18632/aging.102593 pp 12661—12673
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Monica Carrasco-Rios, Rosario Ortolá, Fernando Rodríguez-Artalejo, Esther García-Esquinas,
https://doi.org/10.18632/aging.102594 pp 12674—12684
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ying Luo, Yalong Xie, Weijie Zhang, Qun Lin, Guoxing Tang, Shiji Wu, Min Huang, Botao Yin, Jin Huang, Wei Wei, Jing Yu, Hongyan Hou, Liyan Mao, Weiyong Liu, Feng Wang, Ziyong Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.102595 pp 12685—12707
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Dingli Song, Yujiao Deng, Kang Liu, Linghui Zhou, Na Li, Yi Zheng, Qian Hao, Si Yang, Ying Wu, Zhen Zhai, Hongtao Li, Zhijun Dai,
https://doi.org/10.18632/aging.102597 pp 12708—12732
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhu Zhu, Wu Yichen, Zhang Ziheng, Ge Dinghao, Lu Ming, Liu Wei, Shan Enfang, Hu Gang, Hiroaki Honda, Yang Jian,
https://doi.org/10.18632/aging.102599 pp 12733—12753
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Sha Zhu, Zhixue Min, Xianli Qiao, Shengxian Chen, Jian Yang, Xiao Zhang, Xigang Liu, Weijie Ran, Renguang Lv, Ying Lin, Jin Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102600 pp 12754—12772
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Shuang-Li Hao, Wan-Xi Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.102601 pp 12773—12792
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yanqing Gu, Kewei Ren, Liming Wang, Qingqiang Yao,
https://doi.org/10.18632/aging.102603 pp 12793—12809
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Gurinder Bir Singh, Naresh Kshirasagar, Sai Patibandla, Goverdhan Puchchakayala, Saisudha Koka, Krishna M. Boini,
https://doi.org/10.18632/aging.102611 pp 12810—12821
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint

Commentary

Mikhail V. Blagosklonny,
https://doi.org/10.18632/aging.102664 pp 12822—12826
PDF How to Cite Request Reprint

Reviews

Xin Chen, Hua Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.102547 pp 12827—12843
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Cayetano von Kobbe,
https://doi.org/10.18632/aging.102557 pp 12844—12861
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Prev Volume 11, Issue 24 Next