Volume 12, Issue 16

31 August, 2020
pp 15875—16664

About the Cover

The cover features Figure 2 "TERRA expression in murine oocytes, early cleavage and blastocyst stage with regards to maternal age“ from Kordowitzki et al.


Request Issue Reprint
Table of Contents

Editorials

Irena Manov, Amani Odeh, Imad Shams,
https://doi.org/10.18632/aging.103953 pp 15875—15877
PDF How to Cite Request Reprint
Andrés Moya, Susana Ruiz-Ruiz, Manuel Ferrer,
https://doi.org/10.18632/aging.104031 pp 15878—15879
PDF How to Cite Request Reprint
J. Matthew Hinkley, Paul M. Coen,
https://doi.org/10.18632/aging.104032 pp 15880—15881
PDF How to Cite Request Reprint

Priority Research Papers

Marta Varela-Eirín, Paula Carpintero-Fernández, Agustín Sánchez-Temprano, Adrián Varela-Vázquez, Carlos Luis Paíno, Antonio Casado-Díaz, Alfonso Calañas Continente, Virginia Mato, Eduardo Fonseca, Mustapha Kandouz, Alfonso Blanco, José Ramón Caeiro, María D. Mayán,
https://doi.org/10.18632/aging.103801 pp 15882—15905
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Paweł Kordowitzki, Isabel López de Silanes, Ana Guío-Carrión, Maria A. Blasco,
https://doi.org/10.18632/aging.103922 pp 15906—15917
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint

Research Papers

Lili Luo, Min Xu, Mengyi Du, Haiming Kou, Danying Liao, Zhipeng Cheng, Heng Mei, Yu Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.103581 pp 15918—15937
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chaowei Li, Qingshi Chen, Jianwen Wang, Huasong Lin, Yalan Lin, Jinhuang Lin, Fangzhan Peng, Jiangmu Chen, Zhirong Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103632 pp 15938—15945
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yanfang Liu, Lina Liu, Ye Wang, Xinyang Du, Hong Ma, Jing Yao,
https://doi.org/10.18632/aging.103745 pp 15946—15953
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Sabyasachi Chatterjee, Tanusree Sengupta, Samarpan Majumder, Rinku Majumder,
https://doi.org/10.18632/aging.103869 pp 15954—15961
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zixia Huang, Conor V. Whelan, Dina Dechmann, Emma C. Teeling,
https://doi.org/10.18632/aging.103725 pp 15962—15977
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Francesca Lessi, Nicole Grandi, Chiara Maria Mazzanti, Prospero Civita, Cristian Scatena, Paolo Aretini, Pasquale Bandiera, Antonio Fornaciari, Valentina Giuffra, Gino Fornaciari, Antonio Giuseppe Naccarato, Enzo Tramontano, Generoso Bevilacqua,
https://doi.org/10.18632/aging.103780 pp 15978—15994
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Valentina Cecarini, Laura Bonfili, Olee Gogoi, Solomon Lawrence, Franco M. Venanzi, Vasco Azevedo, Pamela Mancha-Agresti, Mariana Martins Drumond, Giacomo Rossi, Sara Berardi, Livio Galosi, Massimiliano Cuccioloni, Mauro Angeletti, Jan S. Suchodolski, Rachel Pilla, Jonathan A. Lidbury, Anna Maria Eleuteri,
https://doi.org/10.18632/aging.103900 pp 15995—16020
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Hengbing Wang, Xiaobing Niu, Hesong Jiang, Fei Mao, Bing Zhong, Xi Jiang, Guangbo Fu,
https://doi.org/10.18632/aging.103374 pp 16021—16034
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chien-Cheng Chen, Tzyy-Yue Wong, Tzu-Yun Chin, Wen-Hsien Lee, Chan-Yen Kuo, Yi-Chiung Hsu,
https://doi.org/10.18632/aging.103465 pp 16035—16045
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chao Zhang, Guijun Xu, Yao Xu, Haixiao Wu, Xu Guo, Min Mao, Vladimir P. Baklaushev, Vladimir P. Chekhonin, Karl Peltzer, Ye Bai, Guowen Wang, Wenjuan Ma, Xin Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103467 pp 16046—16061
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chunhui Yang, Yiqing Qiu, Yuan Qing, Jinyu Xu, Wei Dai, Xiaowu Hu, Xi Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.103477 pp 16062—16071
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yaoxin Fan, Lin Wang, Yang Ding, Qiuju Sheng, Chong Zhang, Yanwei Li, Chao Han, Xiaoguang Dou,
https://doi.org/10.18632/aging.103522 pp 16072—16082
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yi-Lin Kong, Bi-Hui Pan, Jin-Hua Liang, Hua-Yuan Zhu, Li Wang, Yi Xia, Jia-Zhu Wu, Lei Fan, Jian-Yong Li, Wei Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103536 pp 16083—16098
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Mu Wang, Jian Guo, Yi-Qing Zhao, Jun-Ping Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103566 pp 16099—16110
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yan-Qing Chen, Hui-Min Zhou, Fang-Fang Chen, Ya-Peng Liu, Lu Han, Ming Song, Zhi-Hao Wang, Wei Zhang, Yuan-Yuan Shang, Ming Zhong,
https://doi.org/10.18632/aging.103584 pp 16111—16125
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yiyang Wang, Haoming Wang, Yunyun Zhuo, Yanzhu Hu, Zetong Zhang, Jixing Ye, Liehua Liu, Lei Luo, Chen Zhao, Qiang Zhou, Pei Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103587 pp 16126—16141
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yan Liu, Li Ma, Fugen Shangguan, Xuena Zhao, Wenjie Wang, Zhiyue Gao, Huimin Zhou, Guiwu Qu, Yumei Huang, Jing An, Jiangnan Xue, Shude Yang, Qizhi Cao,
https://doi.org/10.18632/aging.103589 pp 16142—16154
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Guanzhang Li, You Zhai, Hanjie Liu, Zhiliang Wang, Ruoyu Huang, Haoyu Jiang, Yuemei Feng, Yuanhao Chang, Fan Wu, Fan Zeng, Tao Jiang, Wei Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103596 pp 16155—16171
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Lixia Duan, Yongkui Lu, Weimin Xie, Li Nong, Yuxian Jia, Aihua Tan, Yan Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103599 pp 16172—16182
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiuqin Jia, Zhenyu Pan, Huimin Chen, Zhijiang Wang, Kun Li, Xuemei Wang, Zhan Wang, Huizi Ma, Tao Feng, Qi Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103628 pp 16183—16194
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Alexander Seiler, Sophie Schöngrundner, Benjamin Stock, Ulrike Nöth, Elke Hattingen, Helmuth Steinmetz, Johannes C. Klein, Simon Baudrexel, Marlies Wagner, Ralf Deichmann, René-Maxime Gracien,
https://doi.org/10.18632/aging.103629 pp 16195—16210
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yingjie Wang, Qi Yang, Songpo Shen, Linjie Zhang, Yongbo Xiang, Xisheng Weng,
https://doi.org/10.18632/aging.103643 pp 16211—16223
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ting Xin, Chengzhi Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.103644 pp 16224—16237
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Kunhou Yao, Lunshou Wei, Junjie Zhang, Chenyu Wang, Chaoyang Wang, Changjiang Qin, Song Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103646 pp 16238—16254
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhi Qu, Shaoping Ji, Shanqing Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.103647 pp 16255—16269
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Qiuhua Lai, Qingyuan Li, Chengcheng He, Yuxin Fang, Simin Lin, Jianqun Cai, Jian Ding, Qian Zhong, Yue Zhang, Changjie Wu, Xinke Wang, Juan He, Yongfeng Liu, Qun Yan, Aimin Li, Side Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103648 pp 16270—16293
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yihai Liu, Jiamin Xu, Rong Gu, Zhu Li, Kun Wang, Yu Qi, Xuan Sun, Jun Xie, Lian Wang, Biao Xu, Lina Kang,
https://doi.org/10.18632/aging.103651 pp 16294—16303
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jinglin Li, Xingming Jiang, Zhenglong Li, Lining Huang, Daolin Ji, Liang Yu, Yongxu Zhou, Yunfu Cui,
https://doi.org/10.18632/aging.103660 pp 16304—16325
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yuanyuan Wu, Yiyi Lu, Fan Zou, Xinping Fan, Xudong Li, Hongni Zhang, Haijuan Chen, Xiuzhen Sun, Yun Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103664 pp 16326—16340
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Weimin Zheng, Yunxiang Ge, Shan Ren, Weizheng Ran, Xinning Zhang, Wenyang Tian, Zhigang Chen, Weibei Dou, Zhiqun Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103676 pp 16341—16356
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Keiichi Sumida, Zhongji Han, Ankur A. Dashputre, Praveen K. Potukuchi, Csaba P. Kovesdy,
https://doi.org/10.18632/aging.103685 pp 16357—16367
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Sai-Juan Xu, Xia Wang, Tao-Yang Wang, Zheng-Zhan Lin, Yong-Jian Hu, Zhong-Lin Huang, Xian-Jun Yang, Ping Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103688 pp 16368—16389
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiangru Zheng, Jinlai Wei, Wenjun Li, Xiaoli Li, Wuyi Wang, Jinbao Guo, Zhongxue Fu,
https://doi.org/10.18632/aging.103690 pp 16390—16409
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yan-Xia Yu, Xiao-Dan Yu, Qin-zhang Cheng, Lian Tang, Ming-Qiang Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.103691 pp 16410—16419
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Weiyu Xu, Xuezhu Wang, Xiaoqian Wu, Si Yu, Jianping Xiong, Xinting Sang, Yongchang Zheng, Zhongtao Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103704 pp 16420—16436
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jialiang Wen, Bangyi Lin, Lizhi Lin, Yizuo Chen, Ouchen Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103710 pp 16437—16456
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xia Li, Yunpeng Cai,
https://doi.org/10.18632/aging.103734 pp 16457—16475
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Kelly E. Rentscher, Judith E. Carroll, Steve W. Cole, Rena L. Repetti, Theodore F. Robles,
https://doi.org/10.18632/aging.103739 pp 16476—16490
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Han Xu, Gangjian Wang, Lili Zhu, Hong Liu, Bingjie Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103753 pp 16491—16513
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Weilei Hu, Guosheng Wang, Yundi Chen, Lonny B. Yarmus, Biao Liu, Yuan Wan,
https://doi.org/10.18632/aging.103775 pp 16514—16538
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Miyuki Breen, Jamaji C. Nwanaji-Enwerem, Stefan Karrasch, Claudia Flexeder, Holger Schulz, Melanie Waldenberger, Sonja Kunze, Markus Ollert, Stefan Weidinger, Elena Colicino, Xu Gao, Cuicui Wang, Jincheng Shen, Allan C. Just, Pantel Vokonas, David Sparrow, Lifang Hou, Joel D. Schwartz, Andrea A. Baccarelli, Annette Peters, Cavin K. Ward-Caviness,
https://doi.org/10.18632/aging.103784 pp 16539—16554
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Weikaixin Kong, Miaomiao Gao, Yuchen Jin, Weiran Huang, Zhuo Huang, Zhengwei Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.103832 pp 16555—16578
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jing-Yao Song, Bin Fan, Lin Che, Yi-Ran Pan, Si-Ming Zhang, Ying Wang, Victoria Bunik, Guang-Yu Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103846 pp 16579—16596
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Francesca Mantovani, Marie-Annick Clavel, Antonella Potenza, Chiara Leuzzi, Teresa Grimaldi, Luigi Vignali, Alessandro Navazio, Vincenzo Guiducci,
https://doi.org/10.18632/aging.103862 pp 16597—16608
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Isabel Scherbaum, Harald Heidecke, Kübra Bunte, Ulrike Peters, Thomas Beikler, Fritz Boege,
https://doi.org/10.18632/aging.103864 pp 16609—16620
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiangyong Li, Qian Zhou, Shuangshuang Wang, Ping Wang, Juan Li, Zhiwei Xie, Chang Liu, Jie Wen, Xunwei Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.103910 pp 16621—16646
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint

Review

Brad Ebanks, Thomas L Ingram, Lisa Chakrabarti,
https://doi.org/10.18632/aging.103867 pp 16647—16662
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint

Correction

Jing-Ying Lin, Wei-Wen Kuo, Rathinasamy Baskaran, Chia-Hua Kuo, Yun-An Chen, William Shao-Tsu Chen, Tsung-Jung Ho, Cecilia Hsuan Day, B. Mahalakshmi, Chih-Yang Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.104045 pp 16663—16664
PDF Full-Text How to Cite Request Reprint